🥳 Få 75 kr rabatt när du shoppar för 600 kr 🥳 Till kampanjen
Matsmart Stories

Agenda 2030 - Hur det började och var vi är nu

Rädda planeten-fakta

2023-10-24

Agenda 2030 är inte bara ett modeord. Det är ett ambitiöst globalt åtagande för att skapa en mer hållbar framtid för oss alla. Ursprunget och betydelsen bakom denna agenda är viktigt att förstå, liksom Sveriges roll i dess genomförande. Därför kommer vi att belysa hur allt startade och hur Sverige aktivt bidrar till dess mål.

Hur allt började

Agenda 2030 började växa och gro redan under en FN-konferens (Rio+20) om hållbar utveckling år 2012. Under konferensen diskuterade världens alla ledare de globala utmaningarna som vi människor står inför. Ganska snabbt konstaterades det också att världen snart skulle behöva en ny hållbarhetsagenda för att ersätta dåtidens Millenniemål, som skulle komma att löpa ut 2015. Året därpå, 2013, tillsattes en arbetsgrupp av FN som fick i uppgift att börja utforma den nya agendan. Den skulle småningom få namnet Agenda 2030. (Källa: https://fn.se/vi-gor/utveckling-och-fattigdomsbekampning/agenda-2030/)

Agenda 2030 blir verklighet

Att utforma den nya agendan var allt annat än ett hastverk. Det krävdes ett intensivt arbete och otaliga förhandlingar mellan FN:s alla medlemsländer. Men till slut, när länderna äntligen kommit överens, antogs Agenda 2030 vid FN:s toppmöte för hållbar utveckling i New York 2015.

Agenda 2030 är kort och gott världens plan för en hållbar omställning (social, ekonomisk och miljömässig) som världens ledare och länder förbundit sig till. Den innehåller 17 globala mål (Sustainable Development Goals, SDGs) som ska uppnås till 2030. Målen omfattar en mängd olika områden, alltifrån att utrota fattigdom (mål 1) och hunger (mål 2), till att bekämpa klimatförändringarna (mål 13), främja god hälsa (mål 3), utbildning (mål 4) och fredliga samhällen (mål 16).

För att veta hur arbetet med de 17 globala målen ska genomföras, finns även 169 delmål och drygt 230 indikatorer som guidar i detta.

Agenda 2030 i Sverige

Till skillnad från de gamla Millenniemålen som främst fokuserade på världens fattigare länder, med hjärtefrågor såsom att utrota fattigdom, minska barnadödlighet och ge fler tillgång till rent vatten, är Agenda 2030s fokus bredare och inkluderar alla länder, fattiga som rika.

I Sverige är det regeringen som har i uppdrag att genomföra målen, och de har tillsatt en delegation (aka arbetsgrupp), vid namn Agenda 2030-delegationen, som fått i uppgift att stödja och stimulera Sveriges genomförande av Agenda 2030, tillsammans med andra aktörer i samhället.

År 2017 så tog delegationen fram en handlingsplan för Sveriges arbete med Agenda 2030, och identifierade sex områden som de ansåg att Sverige borde fokusera extra mycket på:

  • Ett jämlikt och jämställt samhälle
  • Hållbara städer
  • En samhällsnyttig och cirkulär ekonomi
  • Ett starkt näringsliv med hållbara affärsmodeller
  • Hållbara och hälsosamma livsmedel
  • Stärkt kunskap och innovation

Hur Matsmart bidrar

Vår maträddarbusiness bidrar till Agenda 2030 och den hållbara omställningen på flera plan. Men vårt allra främsta bidrag är kopplat till det globala delmålet 12.3, som handlar om att halvera matsvinnet i världen. Ända sedan vi grundades 2013, har vår passion varit att rädda mat från att bli svinn. En god nyhet är att vi hittills har räddat över 60 000 ton. En ännu bättre nyhet är att det bara är början - vi ska rädda mycket mer än så!

Källor: https://www.globalamalen.se/om-globala-malen https://fn.se/vi-gor/vi-utbildar-och-informerar/fn-info/vad-gor-fn/fns-arbete-for-utveckling-och-fattigdomsbekampning/agenda2030-och-de-globala-malen https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/globala-mal-for-hallbar-utveckling https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/